1
1
                                                                                 
1
1

Oromia Regional State Government Communication Affairs Bureau
1
1
Home     News      About Us       Oromia       Publications       Event          Documents         Live EBC        Interviews        Contact        Links        Archives
1
Mootummaan haaromsa
gadifageenyaa geggeessuun of
haaromsuuf waadaa gale
sadarkaa ol aanaan
raawwaachaa jira.

Mootummaan naannoo Oromiyaa
ji`oota muraasaa dabran
keessaatti gadi fageenyaan of
haromsuuf qophii gahaa taasisaa
akka ture ni yaadatama.

Mootummaan haaromsaa gad-
faageenyaa gaggeessuun of
haaromsuusaa  hedduu
barbaachiisaa kan taasise
rakkoowan bulchiinsa gaarii
keessaattuu dargaagoota
keessaatti komii uumame
hundeen heekuuf akka ta`e
ibsame jira.

Waggoottan dabran keessa
mootummaan rakkoo bulchiinsa
gaarii hiikuuf waadaa gale furuuf
yaalii taasisaa turus haala
barbaadamuun milkaa`uu hin
dandeenye.

Sababiinsaas caasalee
mootummaa keessatti fedhiin
aangoo dantaa dhuunfaa ofiitiif  
olchuu bal`inaan jirachusaa akka
ta`e beekameera. Kana malees,
sadarkaa hundatti ramaddiin
gaggeesitootaafi raawwattoota
gahuumsaafi dandeettii bu`uura
osoo hin taasiisiin
raawwatamuusaatiin rakkoon
ummataa yeroo barbaadamutti
waan hin hiikamneef komiin
ummataa babal’achuu danda’
eera. Kanaaf, Dh.D.U.Ofi
mootummaan naannoo Oromiyaa
gufuu daandii haaromsaa irratti
uumame  sirreesuuf dursanii of
sakatta`uufi of qulqulleessuuf kan
murteessaniif.


Kaayyoon haaroomsa ijoon
caasaa mootummaa tajaajila
ummataa taasisuun, tajaajila
ummanni  ittiin quufu
mirkeeneessuun guddina biyyaafi
naannoo keenyaa daraan itti
fufsiisuf akka ta`e hubatamu qaba.

Bu`uuruma kanaan caasaalee
mootummaa maxxantummaarraa
bilisa ta`e, kiraasassaabdoota irratti
hadhiifatee qabsaa`u, dandeettiifi
ga`umsaan qofa irratti hundaa`uun
ramaaduun galmoota gadi fageenyaa
of haaromsuu keessaa isa jalqabaati.

Mootummaan naannoo Oromiyaa
hojiiwwan galma kanaa
milkeessuufi waadaa ummataaf
gale raawwaachuu isa
dandeesisan  kutannoofi
muraannoo ol aanaan sadarkaan
raawwachuurratti argama.

Haaluma kanaan kaabinee
mootummaa naannichaa
sadarkaa barumsaa qabaniin,
dandeetiifi ga`umsaa isaanii
bu`uurfachuun hundeesseera.
Gamaagamniifi leenjiin
gaggeesitootaa ol aanoos
raawwaateera.  Akkasumaas kan  
gaggeesitoota giddugaleessaa
gaggeefama jira.
Kanaarraa ka`uun  mootummaan  
ajaandaan gadi fageenyaan of
haarumsuu amantaafi kutannoon
raawwachaa jirachuusaa
hubachuun nama hin rakkiisu.

Kanaaf, uummanni keenya
mootummaa cina dhaabbachuun
haaromsi eegalame injiiffannoon
akka kojiirra ooluuf ciminaan
hirmaachuun haaroomsaa
biyyaafi naannoo keenyaa
saffiisiisuun jijjiirama bu`uuraatiif
yeeroo kamiyyuu caalaa
hojjachuu qaba.
A
  Oromia Communication Bureau
  Website DESIGNED BY Oromia Government Communication Affairs Bureau
  © COPYRIGHT Oromia Communication Bureau. ALL RIGHTS RESERVED 2016.
Oromia Regional State
Government Communication
His Excellency
Mr,Lema Megersa
president of Oromia regional
state of Ethiopia.
Oromiya National
Regional State
Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ
Oromia Regional State Government Communication Affairs Bureau
  *Haaromsa biyyaa milkeessuuf lammii ilaalcha
  gaarii qabu horachuun dhimma murteessadha!!

  *Guddina biyya keenyaa itti fufsiisuuf duudhaalee
  waliin jireenyaa dagaagsuun murteessaadha!!

  *Gochaa fi Ilaalcha farreen Nageenyaa saxiluun
  Ummanni keenya heera mootummaaf waardiyyaa
  ta'uudhaan gahee adda durmmaa isaa bahuu qaba!!

  *Gaaffiin ummataa kallattii sirriirraa maqee
  dhumaatii lammiileefi diigumsa biyyaaf sababa ta’uu
  hinqabu!!

  *Ummanni Oromoo shiira qaamoota farreen
  nageenyaa beekuun irratti qabsaa’uu qaba!!
Picked
His Excellency
Worku Chala
Oromia Regional State
Government Communication
Affairs Burea Vice .
1
His Excellency
Addisuu Araggaa
Oromia Regional State
Government Communication
Affairs Burea Head.
Ummanni keenyaa jijiirama dinagdee, hawaasummaafi sirna
diimokiraasii dabalaa dhuferraa dhandhamachaa dhufuu
isaatiin feedhiin misoomaaf qabu daran dabalaa dhufeera.
Dheebuu misoomaa ummataa dabalaa dhufe yeroon
deebisaa akka hin deemneef ammoo rakkoon bulchiinsa
gaariifi kiraasassabdummaa hudhaa ta’aa akka jiru
beekamaadha.
Rakkoo kana hiikuufis mootummaan haaromsa ....
Ijaarsi Istaadiyoomii Wallaggaa bara 2001 wayita
eegalamu baajetni isaa guutummaa guututti kaka’umsa
hirmannaa uummataa Wallaggaafi dhalattoota Wallaggaa
iddoowwan garaagaraa jiraataniin waggaa shan keessatti
akka xumuramuuf karoorfamee hojii isaa kan jalqabame
dha.
Haa ta’u malee galiin hirmaannaa uummataa irraa karaa
garaagaratiin walitti qabame gahaa waan hin taaneef.....
Hayiluun Qellem Wallagga Qaaqeetti dhalate. Konkolaataa
fe’umsaan jalqaba biyya ba'ee yoo Finfinnee dhufu artiistii
ta’uun abjuusaa hin turre. Sagaleesaa bareedaan 'hagar
Fiqiriitti'' yoo sirbu garuu qalbii Iyyu’eel Yohaannis booji’uu
danda’e. Iyyu’eel baras "Hagar Fiqiri" keessa hojjeta ture.
Hayiluu waltajjiirra baasee mee sirbi jedheen. Hayiluun
sagaleesaa kiiloleen waltajjii raase. Innis baay'ee itti
gammadee hojiisaa kanatti cimuu akka qabus.......
Ji’oottan 12n dhufanitti paarkonni indaastirii 3 Birrii
biiliyoona 10.5n ijaarramuufi.

Ijaarsi paarkota indaastirii Qilinxoo fi Boolee Lammii
marsaa lammaffaan maallaqa liqaan Baankii
Addunyaarraa argameen gaggeeffamu.

Guyyaa kaleessaa waliigalteen .....
Maaltu gadi fageenyaan Haaroomaa?
January 23, 2017
Oromia Regional State Government Communication Affairs Bureau
Hojjetaan Mootummaa Maal Jedhe?
January 23, 2017
Oromia Regional State Government Communication Affairs Bureau
Qaamota hawaasaa haaromsa gadi fageenyaa geggeessan keesaa
hojjetootni mootuummaa isaan tokko dha. Haaluma kannaan,
sadarkaa Naannoo Oromiyaatti hojjettootni mootumaaa sadarkaa
addaa addaatti argaman waltajii haaroomsa gadi faageenyaa Amajjii
4-7/2009 magaalota Adaamaa, Baatuu fi Sabbataatti geggeessaa
turanii jiru.
Toorri misoomawaafi dimokraatawaan qabsoo hadhaawaa ummattoota
biyya keenyatiin ijaarame  qilee gadaddoo keessaa ummata keenya
baasaa akka jiru qabatmaadhaan eega mirkanaa’ee waggoottan lakkaa’
amaniiru. Oggansa dhaabaafi mootummaan kennamaa tureen jiruufi
jireenyi ummata keenayaa sadarkaa sadarkaadhaan fooyya’aa, fedhiin
misoomaaf qabus dagaagaa, .....
Baaburri Finfinnee- Jibuutii ji’a Guraandhalaa dhumatti tajaajila
akka jalqabu ibsame.

Hoji-raawwachiisaan Olaanaa Korporeeshinichaa Doktar Injinar
Geetaachoo Batiruu dhiheessii humna elektirikaa dabalatee yaaliin
sararichaa xumuramaa akka jiru himaniiru.
Haaroomsa gadi fageenyaa keessoo dhaabaatti jalqabame
milkaa'ina guddaadhaan qaamolee  hawaasaa addaa
addaa bira gahaa jira. Haaromsi gadi fageenyaa
geggeefmaa jiru kana karaa guutuu ta'een hubachuudhaan
walqabatee hanqinni  ni mul'ata. Haaromsa  gadi
fageenyaa  guutummaa isaa hubachuu dhabuu irraa kan
ka'e haaromsa  jechuun jijjiirama toora godhanii ilaaluun
darbee darbee ni mullata.......
Haaromsi hanga gandaatti bu'aa jira
January 23, 2017

Haaromsi hojjattoota mootummaa waliinii sadarkaa naannoo Oromiyaatti geggeeffamee
darbe hanga gandaatti bu'aan waadaa galame ammatti dhugummaan ilaalamaa jira.
Yaa’ii hoggantoota Gamtaa Afrikaa 28ffaarratti hirmaachuuf
keessummoonni biyyoota addaddaa Finfinnee seenuu eegalaniiru.

Ministeerri Dhimma Alaa akka beeksisetti yaa’icharratti
hoggantoota biyyoota Afrikaa 32 oltu hirmaata.
Gaggeessaa jechuun barsiisaa, leenjisaa, kallattii kan
agarsiisu, kan qindeessuu fi hiikoo hedduun kan itti
kennamudha.

Gaggeessummaan hiika bal’aa kan qabu yoo ta’u, akka
hiika toora interneetii Wikipidi’aatti garuu, gabaabumatti,
gaggeessummaa jechuun, dandeettii namni dhuunfaa
ykn dhaabbanni tokko.....
Haaromsa gadi fagoo sadarkaa adda addaatti
gaggeeffamaa tureen hooggansa haaraa komeefi gaaffii
hawaasaa deebisuu danda'an muudamn hawaasatti
dhiyeessuun akka hawaasni yaada itti kennan
taasifamuun ijaarsa sirna dimokiraasii biyya keenyaa kan
cimsu ta'uu hawaasni Godina Iluu Abbaa Boor dubbatan.
Akkuma beekamu ilaachiifi gochaan siyaas-dinagdee
kiraa sassaabudummaa olaantummaa ilaalcha,,,
Waldhabbiin naannoo daangaa Somaalee Ityoophiyaa
fi Oromiyaa jidduutti mudate akka furamu hojjetamaa
jira jedhame.

Preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo
Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa turmaata Faanaa
Broodkaastiing Koorporeet waliin taasisaniin,
waldhabbiin .....
Ilaalchaa fi walitti dhufeenya saabaa fi sablammoota
gidduu jiraachuu danda’an karaa saayinsii hawasa isa
jiru ilaallera. Kana akka bu’uraatti fudhannee siyaasa
Itoophiyaa keessatti gageeffamaa jiru yammuu xiinxallu
bakka gurguddoo afuritti qooduu dandeenya. Isaanis:
I.Sayaasa Of-tulummaa-Itoophiyaa Guddittii (Greater
Ethiopia) Uumuu jedhu.
Siyaasni kun....
Hojii dhabdummaa dargaggootta magaalaa fi baadiyyaa
naannoo Oromiyaa hundee irraa furuuf mootummaan
xiyyeefannoo guddaa itti keenne hojjachaa jira.
Hojii fayyadamummaa dargaggootaa kana milkeessuuf
tibba kana baajata hojiilee gurguddoo bu’uura
misoomaa adda addaa hojjachuuf karoorfame irraa hir’
isun dursa dargaggootaaf laachuun birrii biliiyona jaha
(6,000, 000,000) ol ramadun isaa ni yaadatama.
Taayitaan kamiyyuu fayyadamummaa ummataa
mirkaneessuf kan keennamuudha!
January 31, 2017

Biyya keenyaa hiyyuummaa keessaa baasuun hiyyummaa seenaa taasisuuf mootummaan
tarsiimoofi imaammata sirriifi jiijjiirama ariifachiisaa fiduu danda’u qophaasseera.Tarsiimoofi
imaammanni qophaa’e kuniis sirriifii jiijjiirama kan fiduu danda’u akka ta’e hojjetamee bu’aa
argameen mirkanaa’eera.
Her Excellency
Ummi A/Jemal
Oromia Regional State
Government Communication
Affairs Burea Vice .